ISCORT19 23.08.2018

הגשת תקצירים ל-ISCORT 19

8-12 בינואר 2019 | מלון דן, אילת

חברים יקרים,

בשם הועדה המארגנת, אנו פונים אליכם להגיש תקצירים והצעות מחקר ל-ISCORT 19, הכינוס התשעה-עשר של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, שיתקיים בין התאריכים 8-12.1.19 במלון דן אילת.

הכנס יעמוד השנה בסימן המוטיב "חדשנות וערך בטיפול בסרטן". אנו שואפים שהכינוס ישקף נאמנה את מהפכת הידע והטיפולים המתפתחים במהירות, של המחלות הממאירות. ניגע בתחומי המדע הבסיסי והקליניקה ברמה התיאורטית המעשית כאחד.

השנה נוספו למושבים הקלאסיים של ממאירויות במערכות השונות, מושבים ייחודיים שיכללו מפגשי בוקר של Meet The Professor והרצאה פותחת של כל מושב על ידי מוביל תחום, תחת הכותרת Understand The Mechnism.

הוועדה המדעית, שבראשה תעמוד השנה פרופ' מיכל לוטם, תהיה אמונה על בחירת תקצירי המחקר בתחומים השונים וכן על בחירת מחקרים זוכים למענקי מחקר מטעם האיגוד האונקולוגי, שיוצגו במושב מיוחד בכנס.

פתיחת אתר התקצירים תיעשה ב-22 לאוגוסט 2018, ותאריך סיום ההגשה הינו 30/09/18.

משלוח התקצירים דרך מערכת שליחת התקצירים האלקטרונית בלבד, כאן.

התקציר לסקירה יכלול כותרת ללא שם המחברים ושיוכם המוסדי. יש להציג רקע, שאלת המחקר, שיטות, תוצאות, מסקנות וסיכום קצר. הימנעו מזיהוי המחברים בגוף התקציר. התקציר לא ימנה יותר מ-350 מילים. כן יש לבחור מילות מפתח שאחת מהן תהיה האיבר או הגידול, כדי להקל את בחירת הסוקרים.

הגשת הצעות מחקר למענק האיגוד
השנה יחולקו מענקי מחקר מטעם האיגוד האונקולוגי. המענקים מיועדים לקשת של נושאים בתחומי המחקר הקליני, המחקר היישומי, מדע בסיסי, הטיפול התומך, הערכת איכות טיפול, ביומרקרים ואתיקה. עדיפות תינתן למתמחים ומומחים צעירים.

הצעת המחקר תוגש בצורה מתומצתת של תקציר בהיקף של שני עמודים וצריכה לכלול את הסעיפים הבאים:

  • רקע להצעה
  • השערת המחקר
  • מטרות המחקר
  • תוצאות פרהלימינריות (אם קיימות)
  • תוכנית עבודה כולל שיטות וחומרים, כולל תיאור קצר של תשתית קיימת לביצוע העבודה
  • תקלות ופיתרונות
  • חשיבות
  • טבלה שמתארת כיצד ינוצל המענק במסגרת המחקר

רשימת ספרות איננה נכללת בשני העמודים. ניתן להוסיף עמוד אחד של טבלאות, גרפים ותמונות.

בברכת כנס פורה,

נשיא הכינוס: פרופ' סלומון שטמר
יו"ר הועדה המדעית: פרופ' מיכל לוטם
מזכירת הכינוס: ד"ר ולריה סמניסטי
אחראי תחום רדיותרפיה: פרופ' בן קורן

נושאים קשורים:  ISCORT19
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות