תקנון האיגוד

א. שם האיגוד/החברה
ההסתדרות הרפואית בישראל- האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית
Israel Medical Association - The Israeli Society for Clinical and Radiation Oncology
(ISCORT)

ב. תוקף וסמכות
1) האיגוד הנו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.
2) כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.
3) כל החלטה מהחלטות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י - בטלה מעיקרה.

ג. מטרות האיגוד/החברה
1) פיתוח וקידום האונקולוגיה הקלינית והקרינתית בישראל על כל ענפיה. דהינו: לקדם החלפת הידע במסגרת ארצית ובינלאומית אודות טיפולי קרינה, טיפולים
תרופתיים וביולוגים בסרטן וכן מידע מתחומי מדע קרובים כגון: רדיוביולוגיה, פיזיקה קרינתית וחקר הסרטן.
2)פעילות לחינוך והכשרת אונקולוגים בתקופת ההתמחות ולאחריה ושמירת הרמה המקצועית של חברי האיגוד.
3)להוות מנהיגות ולייצג את חברי האגוד במוסדות הר"י, במועצה המדעית ובפורומים המקצועיים השונים העוסקים בעניינים הנוגעים לטיפול תרופתי וקרינתי בסרטן.
4) לחקור וללמד את מחלות הסרטן בעניינים הנוגעים לאבחון וטיפול תרופתי, קרינתי וביולוגי.
5)קשירת קשרים עם גופים העוסקים בסרטן בארץ ובחו"ל וייצוג האונקולוגיה הישראלית כלפי פנים וחוץ.
6) טיפוח יחסי עמיתים בין האונקולוגים בישראל ושמירה על רמה אתית ומקצועית.
7) קידום פיתוח מקצועות פרה –רפואיים העוסקים הטיפול בחולי סרטן.
8) חינוך הציבור למניעה, איתור וטיפול בסרטן.
9) לשם השגת מטרות אלה, רשאי האגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה - לגבות דמי חבר.

ד. חברות
באיגוד יהיו 4 סוגי חברים: חבר מן המניין, חבר מן המניין זוטר, חבר נלווה וחבר חוץ ובנוסף, חבר כבוד.
1) כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה באונקולוגיה (או שמילא אחר כל הדרישות שנקבעו בתקנות בדבר אישור תואר
מומחה) ואשר ועדת הקבלה מצאה כמתאים ברמתו המקצועית והאתית. כמו כן, רופאים מומחים המועסקים כחלק מהצוות הקבוע במכונים האונקולוגיים. רק אלו
יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. גימלאי פטור מתשלום דמי חבר.
2) כחבר מן המניין זוטר - יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים באונקולוגיה או העוסקים באונקולוגיה כמקצוע ראשי במסגרת מכון/מחלקה לאונקולוגיה. חבר מן המניין זוטר יוכל להנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד/החברה.
3) חבר נלווה - רופאים ממקצועות רפואיים שונים העוסקים באופן חלקי בטיפול בסרטן כמו: פנימאים, כירורגים, רופאי ילדים, או בוגרי אוניברסיטה כגון: ביולוגים,
ביוסטטיסטיקאים, פיזיקאים רפואיים, או פסיכולוגים קליניים אשר מקדישים חלק נכר מזמנם לטיפול בחולי סרטן, או שמקצועם בשטח טכנולוגי הקשור בטיפול בסרטן.
חבר נלווה יוכל להנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד/החברה. חבר נלווה יוכל להשתתף בפעילות הקשורה
בתחום פעילותו.
4) חבר חוץ - רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו והמבקש להיות חבר באיגוד. חברות חוץ. תוענק לבעל מומחיות באונקולוגיה קלינית או קרינתית המוכרת על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל, המתגורר בישראל או המתגורר בחו"ל בתנאים הבאים:
א. עליו להיות בר סמכה ומומחה בארה"ב באונקולוגיה קלינית או קרינתית.
ב. על המועמד לחברות חוץ להיות מומלץ על ידי שני חברים מן המניין באיגוד שיעידו על מעמדו המקצועי והמוסרי.
ג. על המועמד להגיש טופס בקשה לוועדת הקבלה של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית שתחליט על קבלת המועמד או דחייתו.
ד. על חבר חוץ לשלם דמי חבר שנתיים כמוחלט מידי פעם על ידי ועד האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית.
ה. חברי חוץ יזכו בכל זכויות חברי האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית, חוץ מזכות הצבעה באסיפה הכללית של האיגוד והזכות להיבחר
למוסדותיו.
5) חבר כבוד - חבר אשר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי
ועד האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית ברוב של לפחות שני-שליש מחברי הועד. אינו יכול לבחור או להבחר לתפקידים באיגוד. פטור מתשלום דמי חבר.

ה. נוהלי קבלה
רופא חבר הר"י, המעונין להתקבל כחבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית יגיש לועד האיגוד טופס בקשה ממולא כראוי בצרוף מסמכיו המקצועיים (צילום תעודת מומחה או צילום מפנקס התמחות באונקולוגיה).
הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב. חבר שחברותו אושרה יקבל תעודה שתעיד על חברותו באיגוד.
על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על
החלטת הועד.
תדחה בקשתו של מועמד יהיה זה רשאי לערער על החלטת ועדת הקבלה. הערעור יוגש לוועדת הביקורת תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה.
החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית, להוציא פסילה מטעמים של רמה אתית-מקצועית בלתי נאותה. על פסילה מטעמים של רמה אתית-מקצועית בלתי
נאותה, רשאי המועמד להגיש תוך חודש ימים לאחר קבלת הודעת ועדת הביקורת, ערעור נוסף לפני ועדה אתית-מקצועית של ה.ר.י. החלטת הוועדה האתית המרכזית
תהיה סופית.
דין הקבלה לאיגוד ולחברות הכפופות לאיגוד (חוץ מחברים אורחים או נלווים בחברות) הנו אחד (סעיף 31) וגביית מסי-חבר לחברים מן המניין וחברים נספחים
הנה בידי ועד האיגוד.

ו. זכויות וחובות
כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית.
השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית יבחרו רק
חברים מן המניין.
על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית.

ז. הפסקת חברות
1) לפי בקשה בכתב מהחבר לועד האגודה.
2) עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
א) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
ב) אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגודהישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב
ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
ג) אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד הישראלי לאונקולוגיהקלינית וקרינתית או את תקנות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
3) בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
4) רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הועד.
5) ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית.
6) אסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית.
הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

ח. מוסדות האיגוד
1) מוסדות האיגוד הם:
א) אסיפה כללית;
ב) ועד המונה 5 חברים ובהם יו"ר, מזכיר, וגזבר;
ג) ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים;
ד) ועדות משנה;
1. ועד החוג לאונקולוגיה קרינתית;
2. ועד החוג לאונקולוגיה קלינית;
ובנוסף, ועדות משנה אחרות שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד האיגוד.
2) האסיפה הכללית
א) אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה
ומקומה ייקבעו על-ידי הועד. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות
שלושים יום לפני המועד שנקבע בדואר אלקטרוני ויפורסם בהן סדר היום של
האסיפה. סדר היום ייקבע על-ידי הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי
שפורסם. לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות
המשתתפים. את האסיפה הכללית ינהל מזכיר האיגוד, או בהעדרו על ידי
חבר ועד אחר שמונה על ידי הועד. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי
בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש
זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.

ב) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספ
חברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין
חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים
ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה
לחברים מן המניין בלבד.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים.
ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה
חשאית על-ידי 10%. אין לבחור אלא בנוכחות פיזית.
במידה והדעות בהצבעת החלטה. תהינה שקולות – יכריע
יו"ר האסיפה הכללית. היו דעות שקולות בבחירות, יכריע

ג) יו"ר האיגוד.

ד) תפקידי האסיפה הכללית הם:
(1) קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
(2) בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לארבע שנים.
(3) דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
(4) התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

3) אסיפה כללית שלא מן המניין
הועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך
חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של
האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן
המניין.

4) יו"ר האיגוד
היו"ר ייבחר בהצבעה דרך הדואר (או בהצבעה אלקטרונית) ברוב רגיל של בעלי
זכות הצבעה, לכהונה בת ארבע שנים. מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים
שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן.
בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

5) ועד האיגוד
א) הועד ייבחר בהצבעה דרך הדואר (או בהצבעה אלקטרונית) לתקופה של
ארבע שנים.
מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.
ב) ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית
מחברי הועד. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד - יכריע קולו של היו"ר.
הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש בהצבעה דרך הדואר (או
בהצבעה אלקטרונית). אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד
לפני תום תקופת כהונתו. במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני
תום כהונתם עד למטה משלושה חברים. ייכנסו חברי הועד
הנותרים, תוך שלושים יום. אסיפה כללית שלא מן המניין לשם
ג) החלטה על הרכב הועד.
החלפת יו"ר הועד או החלפת הועד: במידה ותהיה בקשה של 25%
מכלל חברי האיגוד להחלפת יושב הראש או של הועד כולו, יערך
משאל דרך הדואר (או בדרך אלקטרונית). במידה ו – 60% לפחות
מחברי האיגוד ישתתפו בהצבעה, תתקבל החלטה להחליף או לא
ד) את יו"ר הועד או את הועד כולו ברוב רגיל.
חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה. חבר ועד רשאי לקבל החזר
הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

6) גזבר
גזבר האיגוד ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי בין היתר,
לגביית מיסי חבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית
דו"ח על פעילות זו.
בהעדרו ימלא מקומו יו"ר האיגוד או חבר ועד שהתמנה לכך בישיבת ועד האיגוד.

7) מזכיר
מזכיר האיגוד ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והועד. לבצע את
ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם
ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות.

8) ועדת ביקורת
האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי
הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.

9) ועדת משנה
האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך.
ועדות אלו תהיינה כפופות לועד האיגוד.
כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות האיגוד אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או
מתנגדות לתקנות והחלטות ועד האיגוד - בטלות מעיקרן.

ט. כספים
1) תקציב החברה וגובה מיסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על-ידי הועד. שעור
מיסי החבר ייקבע באשור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת
אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף את תשלום למטרה מיוחדת ובלבד
שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.
2) חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
3) יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגו
בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

י. אישור ושינויים בתקנון
1) תיקון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
2) שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של 75%
או 2/3 או 51% של המשתתפים לשיקולכם.
כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום
לפני האסיפה הכללית.

יא. פירוק החברה/האיגוד
ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שבעים
וחמישה אחוז של חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד. יועבר רכוש האיגוד
לועד המרכזי של הר"י. אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו
לאיגוד.
כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

הנחיות הר"י בנושא חוגים באיגוד
חברות בהר"י
208. קבוצת רופאים שמספרה לא יפחת מ-15, רשאית להתאגד כחברה לקידום ענף ברפואה שאינו מוכר כמומחיות או לקידום נושא מדעי. ההתאגדות יכולה להיות בתחום עיסוק בין-תחומי.
209. כל התאגדות של רופאים המבקשת לקבל הכרה כחברה בהר"י תמלא אחר התנאים האלה:
209.1 תפנה להר"י בצירוף מסמך הצהרות או מטרות החברה, ותקנון אשר הוכן על פי הקריטריונים המוזכרים בתקנה 211.
209.2 לאחר שהיועץ המשפטי של הר"י אישר את התקנון, תועבר בקשת החברה לוועד הפועל של המועצה המדעית, וזו תמליץ על קבלת החברה להר"י או על דחייתה. המועצה המדעית רשאית שלא להכיר בחברה רק מטעמים ענייניים הנוגעים לטובת הרפואה.
209.3 תקבל הכרה מהוועד המרכזי. הוועד המרכזי רשאי לא להכיר בחברה, אם מצא שאין צורך או הצדקה בקיום החברה, ובלבד שהחלטתו תהיה מנומקת. חברה אשר לא הוכרה על ידי הוועד המרכזי תהיה רשאית לערער בפני המוסד לביקורת.
210. חברה היא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקמת מכוח תקנות 208-226 מתקנון הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו. חברה לא תהיה בעלת אישיות משפטית נפרדת.
211. החברה תפעל על פי מתכונת של תקנות שאושרה מראש על ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות החברה יוסדר על פי תקנון לדוגמה המופיע בתוספת ו'. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות החברה או בתקנון לדוגמה יוסדר על פי תקנון הר"י. לא ניתן לסטות מהתקנון אלא באישור יו"ר הר"י או מי מטעמו.
212. כל תקנה מתקנות החברה הסותרת או אינה מתיישבת עם תקנות הר"י בטלה מעיקרה.
213. כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית של החברה או במוסדותיה המנהלים והמבקרים, המתנגדת או סותרת או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים, בטלה מעיקרה. התברר כי התקבלה החלטה בניגוד להחלטות הר"י, תודיע החברה על בטלותה באופן בו היא הודיעה על קבלתה. סירבה החברה להודיע על בטלות ההחלטה, תודיע על כך הר"י בביטאונה ותורה לרופאים שלא לפעול על פיה.
214. החברה תיתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות החברה כמתחייב מתקנון החברה ותקנון הר"י.
215. חברה מדעית תפעל בכפוף לתקנות 208-226. חברה מדעית רשאית לקבל לשירותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין המגלה עניין במטרותיה, וכמו כן גם מי שאינם רופאים, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר וגזבר החברה.
216. הוועד המרכזי רשאי לשלול הכרה מחברה:
216.1 אם לא מילאה אחר חלק או את כל התנאים הנקובים בתקנות 210-215 לעיל.
216.2 אם שוכנע בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם, את אישור בקשתה של החברה לקבל הכרה מהר"י.
216.3 אם שוכנע כי החברה פעלה כנגד הר"י, מטרותיה או החלטותיה.
217. לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מחברה ולא ימנע הכרה כאמור, אלא אם ניתנה למייסדים או לחברה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיה בפניו. על החלטת הוועד המרכזי לשלול הכרה או למנוע הכרה או לפזר את הוועד, כאמור בתקנה 219, הכל לפי העניין, רשאית החברה או המייסדים להגיש תוך 60 יום ערעור למוסד לביקורת והחלטתו בעניין תהיה סופית.
218. חברה שנשללה הכרתה רשאית להגיש בקשה מחודשת להכרה, ובלבד שתוכיח כי מילאה אחר תקנות אלו.
219. הוועד המרכזי רשאי לפזר ועד חברה אשר סירבה לפעול בהתאם לתקנות 208-226 ולמנות ועדה קרואה אשר תהיה ברת תוקף לפעול עד לבחירות חדשות למוסדות החברה, שמועדן ייקבע על ידי הוועד המרכזי.
220. חברה רשאית להטיל על חבריה מסים, אשר אושרו ע"י הוועד המרכזי.
221. בכל חברה תמונה ותפעל ועדת ביקורת אשר תפעל לפי קווי הפעולה של המוסד לביקורת של הר"י.
222. עניינים מנהליים-משפטיים, כגון העסקת עובדים חדשים ופיטורים, וכן פעולות משפטיות כגון כריתת חוזים ונושאים אחרים אשר ייקבעו מעת לעת על ידי היועץ המשפטי של הר"י ייעשו בתיאום עם הר"י.
עניינים כלכליים שהם באחריות הר"י, על פי קביעת רואה חשבון של הר"י ייעשו רק בתיאום עם הר"י, אלא אם כן מעסיקה החברה רואה חשבון ו/או מבקר פנים ובאישור רואה חשבון של הר"י.
223. הר"י תעניק שירותים לחברות על פי קריטריונים ועל פי סל שירותים שיחודשו מעת לעת.
224. החברות תהיינה חייבות בדיווח להר"י על קיום בחירות וממלאי תפקידים.
225. התאגדות קיימת אשר מבקשת הכרה כחברה בהר"י, תפנה להר"י בצירוף תקנון בלבד. אם היא רשומה כעמותה, תבטל את מעמדה כעמותה אצל רשם העמותות כתנאי לקבלתה כחברה בהר"י, אלא אם כן יתקיימו כל התנאים הבאים יחד:
225.1 מעמד זה אינו פוגע בהר"י.
225.2 יש הצדקה לקיום אישיות משפטית נפרדת לתקופה קצובה.
225.3 נתקבל אישור מהר"י.
226. חברה של הר"י רשאית להצטרף לכל ארגון מקצועי בין-לאומי.
חוגים בהר"י
227. קבוצת רופאים אשר מתמקדים או מתעניינים בחלק מצומצם של המומחיות שבה הם מתעסקים, רשאים להתאחד כחוג בהסכמת האיגוד אשר מייצג את אותה המומחיות, ובלבד שתקנון החוג יהיה כפוף לתקנות ולהחלטות האיגוד וידווח אחת לשנה לפחות על פעילותו, כפי שייקבע בתקנון
.28. חוג רשאי לקבל לשורותיו בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין המגלה עניין במטרותיו, וכנלווים גם מי שאינם רופאים, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החוג.